Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Tm18.10.18


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT - KHOA TRIẾT ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN HÀ NỘI

****************************************Thư mời tham dự

SEMINAR

TIÊN ĐỀ THỨ TỰ VÀ BÍ MẬT CỦA SỰ SỐNG

Do Trung tâm Minh Triết & khoa Triết - Đi hc KHXH&NV Hà Ni đng t chc; kính mi các quý v có quan tâm đến hp mt và tho lun.

Tham lun 1:

-        Tiêu đ: Th t và Không Th t - Th t và Quy lut Tư duy

-        Din gi: Tiến sĩ Vũ Hu Như, Vin nghiên cu Ht nhân Đà Lt

-        Ni dung:

+ S sng là mt h th t (tuân th Tiên đ Th t). Đc trưng Th t là mt đc đim ni bt ca s sng, giúp chúng ta phân bit s sng vi cái không sng;

+ Tư duy khoa hc là tư duy mang đc trưng th t.

+ Tn ti nhng h phi th t và tư duy phi th t.

                                                    Tham lun 2:

-        Tiêu đ: S sng, mt thiết kế vĩ đi

-        Din gi: Gs. Phm Vit Hưng, ging vin đi hc Australia 

-        Ni dung:

+ Sự sống là một tác phẩm tự nhiên đã được thiết kế có mục đích, thay vì ngẫu nhiên hình thành.


Đa đim: - Hi trường 304 nhà E, đi hc Khoa hc xã hi & Nhân văn Hà Ni; s 336 đi l Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni

Thi gian:  1:30 chiu Th Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018. 

         Rt hân hng được đón tiếp và ghi nhận s đóng góp ý kiến ca các quý v .                                                             Giám đc Trung tâm văn hóa Minh Triết

                                                             Nguyn Khc Mai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét